Project Description

Bệnh viện Hồng Ngọc bảo trì và nâng cấp hệ thống điều hòa cho khu vực văn phòng

Project Details

Date Completed:2014
Location:Hà Nội
Share